V drugem prakti?no usmerjenem delu diplomske
naloge je bila kot instrument raziskovanja uporabljena metoda pisnega
anketiranja naklju?no izbranih obiskovalcev Kanala v obdobju od 1.7.2017 do
31.8.2017. Tako dolo?eno obdobje sem izbral, ker sem domneval, da je v tem ?asu
Kanal najbolj množi?no obiskan; poleg tega je cilj anketiranja bil preveriti
obiskanost v ?asu organizacije dogodka Summer Party, ki je predmet te diplomske
naloge.  

Anketni vprašalnik sem razdelil v pisni obliki
med 100 turistov. Vsi vprašalniki so bili izpolnjeni v celoti in pravilno.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pri oblikovanju anketnega vprašalnika sem
upošteval splošna pravila, ki velevajo, da morajo

vprašanja biti jasna, brez strokovnih izrazov
in v razumljivem jeziku (Devetak, 1996). Ker so nekateri turisti bili iz
tujine, sem jim pri izpolnjevanju vprašalnika pomagal s prevodom posameznih
vprašanj. Obiskovalci so anketni vprašalnik izpolnjevali anonimno, nekateri
individualno, drugi z mojo pomo?jo.

Author