CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu partisinin Meclis grup
toplant?s?nda konu?uyor.

CHP Lideri K?l?çdaro?lu’nun konu?mas?ndan sat?r ba?lar?
?öyle:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

“Milletin önünde hesapla?al?m. Arkadan dedikodu
yapmayacaks?n. Ne derlerse desinler. Az önce söyledi?im gibi bu millet ?unu
söylemeli “?yi ki vars?n CHP.”

 

Türkiye dünyan?n en güzel co?rafyas?nda yer al?yor.
Ola?anüstü güzel bir co?rafya. Petrol boru hatlar?, do?algaz boru hatlar?
buradan geçer, dünyan?n en eski kültürü bizim topraklar?m?zdad?r. Ama bu
topraklar?n bir ba?ka sorunu var; kom?ular. Ortado?u’da kan var, ac? var. Biz
Türkiye olarak bütün bu geli?melerden rahats?zd?r. Çar??da üretimde fabrikada
parkta okulda hastanede herkes huzur içinde olsun. Ve bu co?rafyay? biz bir
bar?? denizine dönü?türelim, en büyük arzumuz bu zaten. Ama bu bölgenin bir
özelli?i daha var. Petrolün tarihini bilenler, bu bölgenin özelli?ini
kavrarlar. Petrol ne kadar önemlidir, oynanan oyunlar nedir? Bunlar? bilen ki?i
Türkiye’yi ve bölgeyi sa?l?kl? yönetiyor. Tarihten yoksunsa, bodoslama dalarsa
olay?n içine ç?kmaz sokaklarla kar?? kar??ya kal?r. Türkiye’nin geldi?i nokta
bu noktad?r.

 

Biz hükümet edenlere, Ankara’daki beylere önce petrolün
tarihini oturun bir okuyun diyoruz. Bölge bir devletin tek ba??na
yap?land?rd??? bölge olmaktan ç?km?? durumda. Irak’a yap?lan sald?r? sonras? ne
büyük ac?lar çekti?imizi hepimiz biliyoruz. Suriye’de benzer bir olay
ya?an?yor. 3,5 milyon Suriyeli sadece Türkiye’de. Binlerce çocuk öldü. Binlerce
insan göç ettiler. Bugün Ortado?u aktörlerin yönlendirdi?i bir Ortado?u’dur.
Oradaki devletlerin elinden ipler ç?km?? durumda. Bir ucunda Amerika, bir
ucunda Rusya, bir ucunda ?ran, bir ucunda Türkiye var. Bu dört aktörün
Ortado?u’daki ac?y? sonland?rmas? laz?m.

 

‘HÜKÜMETE SA?DUYU ÇA?RISI YAPMAK GÖREV?M?Z’

 

Ama bugün geldi?imiz noktan?n en kötü aktörlerinden ve
kaybedenlerinden birisi Türkiye. Defalarca söyledik, yahu silah göndermeyin
terör örgütlerine, silah gönderdiler. Ayn? olay? ?imdi Amerika yap?yor. Terör
örgütlerine silah deste?i veriyor. Uyarmak bizim namus borcumuzdur. ?nsan kan?
içmekten ho?lan?yorsan?z buyurun silah gönderin. Ne PKK’ya, ne onun
uzant?lar?na. Ne El Nusra’ya ne onun uzant?lar?na silah göndermeyin.
Ortado?u’ya gönderece?iniz her silah ac?y? büyütecektir. O nedenle biz Rusya’y?
da Amerika’y? da uyarmak zorunday?z. Bizim bölgemiz, bunlar bizim kom?ular?m?z.

 

PKK terör örgütünün Türkiye’de ne yapt???n? bütün dünya
biliyor. Türkiye’nin verdi?i mücadeleyi bütün dünya biliyor. Terörün bizde yol
açt??? ac?lar? hepimiz biliyoruz. Ve terörden kurtulmak için, bölgeyi terörden
ar?nd?rmak için her türlü çabay? göstermek bizim de görevimiz, ?ran’?n da
Rusya’n?n da Amerika’n?n da görevi.

 

Hükümete de sa?duyu ça?r?s? yapmak bizim görevimizdir.
Ortado?u’da bar??, huzur istiyoruz. Diplomaside hamasetin geçerlili?i yoktur.
Diplomatik kanallar?n sonuna kadar zorlanmas? laz?m. El Bab’daki ?ehit say?m?z
70’i a?t?. Esad için orada çarp???yoruz ve 70 askerimiz ?ehit oldu. Siz üç
hamle ötesini görmezseniz, d?? politikay? iyi yönetemezsiniz.

 

‘BEN DEFALARCA UYARDIM’

 

Bugün Türkiye’nin geldi?i nokta budur. Elbette ki Türkiye
Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Suriye’de ya?ananlar dolay?s?yla kendi
gelece?ini güvence alt?na almak zorundad?r. Bunlara söylenecek hiçbir laf?m?z
yok. Ama bu noktaya gelinceye kadar izlenen politikalar Türkiye’yi böyle bir
batakla kar?? kar??ya getirdi. Ben defalarca uyard?. Arkada?lar?m uyard?. Eski
diplomatlar uyard?lar, yapmay?n yanl?? yap?yorsunuz diye. Hatta D??i?leri
Bakanl???’n? tamamen devre d??? b?rakt?lar. Bürokratlar? “Mon?erler” diyerek
a?a??lad?lar. Kendi topraklar?m?zdan Süleyman ?ah türbesini kaç?rmak zorunda
kald?lar.

 

Ege adalar?n? soruyorum. Keçi Adas? kime ait arkada?lar?
Bize mi ait Yunanistan m? ait? Ben soruyorum ba?ka bir zata, bana ba?ka bir zat
cevap veriyor. “Konu?ursam sen konu?amazs?n” gibi bir laf ediyor. Zaten a?z?n?
aç diye soru soruyorum. Beni tehdit et diye de?il ç?k adam gibi cevap ver.
Okuma yazmas? olmayan ki?inin anlayaca?? bir dille soruyorum. Bize mi ait,
Yunanistan’a m? ait. “Teslim ettik” diyor. Otur bana cevap ver, tehdit etme.
Hiç meraklanma, a?z?m? da açar?m, kulaklar?m? da açar?m. Benim d???mdaki
insanlar? dinlerim ve ben ondan sonra konu?urum. Ben hamaset yapmam,
Türkiye’nin çak?l?na, kum tanesine biz sahip olaca??z. Bir kar??? teslim etmek
istemiyoruz.

 

Söyledim, ?stanbul kongresinde söyledim 2019’da gelece?iz,
Süleyman ?ah Türbesi’ni kendi topraklar?m?za yeniden götürece?iz, Türk
bayra??n? da oraya gidece?iz. As?p kesiyorsun, bunlara karn?m?z tok.

 

‘RAKKA’YA G?DECEKT?N, BUYUR G?T…’

 

Rakka’ya gidecektin, buyur git. Niye gidemiyorsun? Hamasetle
bu i?ler yürümüyor. Bu i?ler ak?lla, bilgiyle yürür. ?kinci dünya harbine
Türkiye neden, nas?l girmedi? Kendi tarihini bilmeyenler kendi tarihi konusunda
bilgi sahibi olmayanlar Türkiye’nin gelece?ini in?a etmeye çal???yorlar. Bu
politika son derece tehlikeli bir politikad?r.

 

Bugün 16 Ocak Bas?n Onur Günü. Gazeteciler 16 Ocak’ta gerçek
anlamda bir onur günü kabul ediyorlar ama sevinçle kutlayam?yorlar. Büyük
ac?lar ya??yorlar. Oysa medya özgürlü?ü ve medyan?n gücü bütün demokrasilerde
çok önemlidir. Medya yasama yarg? ve yürütmeden sonra dördüncü güç kabul
edilir. Medya, halk ad?na otoriteyi denetler. Yolsuzluk yap?yorlar m?,
haks?zl?k yap?yorlar m?, oturur özgürce yazarlar. Medyan?n böyle bir özelli?i
var. O nedenle otoriter yönetimler medya özgürlü?ünden hep ?ikayet etmi?lerdir.
Otoriter yönetimler ele?tiriden ho?lanmazlar. Gazeteciler üzerine bask?
yaparlar, gazete patronlar üzerine bask? yaparlar, mali bask? yaparlar, onlar?
yoluna getirmek, kendi istediklerini yazacak medya haline getirmek isterler.

 

Dünyan?n bütün demokrasilerinde Türkiye’de medya özgürlü?ü
olmad??? aç?k ve net kabul edilmektedir. Kimse cesaret edip Erdo?an’?
ele?tiremiyor. Hele bir de havuz medyas? var. Müteahhitlerin paras?yla
olu?turulan medya. Onlar?n tek bir görevi var, bir hükümeti alk??lamak, iki
CHP’yi ele?tirmek. ?ki temel görevleri var. San?yorlar ki biz de geri ad?m
ataca??z. ?stedi?iniz kadar ele?tirin. Ama 2019’da yeni bir dönem ba?lad???nda,
sizin özgürlü?ünüzü de sa?layaca??z. Ama müteahhitten para almayacaks?n?z,
örtülü ödeneklerden para almayacaks?n?z, devletin bankas?n? “O?lum Süleyman iki
milyon gönder” demeyeceksiniz. Herkes özgür yazacak.

 

‘ZARARDAN VERG? ALMA HANG? DEMOKRAS?DE VAR’

 

Bir çiftçi dü?ünün zarar etmi?. Zarardan vergi al?n?yor.
Zarardan vergi alma hangi demokraside var? Sanayici zarar ederse, vergi vermez.
Tüccar zarar ederse vergi vermez. Ama çiftçi ciro üzerinden yüzde 4 vergi
kesilir. Haber yap?l?yor mu bu? Yap?lm?yor. E benzin al?yorsunuz, zam geldi.
Gelecek tabi, memleketi böyle yönetirseniz zam da gelecek tabi. Depoyu
doldurdu?unuzda ödedi?iniz bedelin yüzde 58’i vergi. Niye medya bunu yazm?yor?
Havuz medyas? niye yazm?yor? Otomobil alan adama m? güveniyorsun sen devleti
yönetmek için? Bizler bunlar?n tamam?n? düzeltece?iz. Hakk? hukuku ve adaleti
vergide de getirece?iz, medyada da getirece?iz. Herkes özgürce yazacak ama
devletten beslenmeyecek. Besleme bas?n olmayacak.

 

15 Temmuz’da bir darbe giri?imi oldu. Hep beraber kar??
ç?kt?k. Parlamentoda bombalar alt?nda görev yapt?k. ?ki tane 15 Temmuz var. Bir
halk?n 15 Temmuz’u, iki Saray?n 15 Temmuz’u. Saray?n 15 Temmuz’u da 20 Temmuzda
darbe yapmas?d?r. 20 Temmuz darbesinden sonra 1 milyon aile ma?dur edilmi?tir.
Hak ve Adalet platformu 2173 ki?iyle görü?me yap?l?yor. Ma?dur ailelerin
sorunlar? belirlenmi? durumda.

 

Bir, OHAL ma?durlar? aras?nda i?sizlik oran? yüzde 65. Kimse
i? vermiyor. ?nsaf ya, bunlar bizim vatanda?lar?m?z. Çekti?i s?k?nt?lar?n en
büyü?ü yüzde 92 ile ekonomik, yüzde 85 sosyal d??lanma. ??lerinden at?lanlar?n
yüzde 99’u, 15 Temmuz öncesi herhangi bir cezai soru?turmaya u?ramam??. Mahkeme
ve savc?yla hiçbir i?i olmam??. OHAL ma?durlar?n?n yüzde 50’si bulunduklar?
mahallelerden ve ?ehirlerden ayr?lmak zorunda kal?yor, mahalle bask?s?
nedeniyle. Gözalt?na al?nanlar?n yüzde 70-75’i iki veya daha fazla gün
gözalt?nda bulunmu? ve tutuklananlar?n büyük k?sm? kötü muamele görmü?.

 

(K?l?çdaro?lu kendisine gelen mesajlar? okudu) “Ameliyat
sonras? gözalt?na al?n?yor. Sehven oldu?u anla??ld?. Yakla??k 10 ay ailemden
550 km uzakta bir ?ehirde tutuklu kald?m”, “SGK bilgilerime KHK ile
görevine son verildi yaz?lmas? sebebiyle. Özel sektörde bile i? verilmedi.
Sosyal güvencem yok. Ya kendili?imden iyile?ece?im, ya ölece?im. Bu s?k?nt?lar
iyi ki ölüm var dedirtti bana.” “E?itim-Sen üyesi oldu?um için cezaland?r?ld?m.
Ne için tutukland?m, ne için yatt?m, ne için serbest b?rak?ld???m?
bilmiyorum…”

 

Bugün Ali Furkan’?n cenazesi defnediliyor. Babas? hapse
at?ld?, 8 y?l 9 ay hapis cezas? verildi. Son s?n?f ö?rencisi, tam burslu,
K?r?ehir’in en de?erli gençlerinden birisiydi. Bugün cenazesi kald?r?ld?. Ben
20 temmuz darbesi dedi?im zaman korkuyorlar, hakk?mda soru?turma aç?l?r m?
diye. Yaz karde?im, 20 Temmuz’da bir sivil darbe yap?ld?.

Author