Conform
studiul realizat asupra schemei sistemului informa?ional al societ??ii, se pot
scoate în eviden?a urm?toarele proceduri:

·              
Clientul î?i va exprima în scris,
prin intermediul unei cererei, dorin?a de a cunoa?te oferta de servicii oferit?
de firma aferent?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

·              
  Lunadu-se în calcul, în primul rând, nevoile
clientului, societatea va prezen?a oferta clientului, în conformitate cu
cerin?ele sale, ofert? înregistrat? în eviden?a registrului de oferte.

·              
  În cazul în care clientul consider? c? ofert?
prezentat? este satisf?c?toare, societatea preg?te?te actele ?i clientul
semneaz? contractul ce se va înregistra în registrul de contracte.

·              
 Clientul va achita factura primit? pe baz?
lucr?rilor ce urmeaz? a fi executate ?i va semna procesul verbal pentru
începerea lucr?rilor.

·              
  Societatea va întocmai u proces verbal pentru
a se aproviziona de la furnizori cu materialele, utilajele ?i mijloacele de
transport necesare execut?rii lucr?rii respective.

·              
 Dup? fiecare procedura tehnic? realizat? în
cadrul proiectului de lucru, se va întocmi un proces verbal:

ü  Procesul verbal în urma caruia personalul din cadrul departamentului de
RTE a verificat natura terenul ?i verificarea calit??ii lucr?rilor care vor
deveni ascunse;

ü  Proces verbal de control al calit??ii lucr?rilor în faze determinate
(interne);

ü  Proces verbal de verificare a cotei de fundare;

ü  Proces verbal de verificare a aspectului betonului dup? decofrare ?i
pozitionare goluri tehnologice de instala?ii;

ü  Proces verbal pentru proba de etanseitate la presiune la rece a instala?iei
de încalzire;

ü  Proces verbal de transabilitate;

ü  Proces verbal de recep?ie materiale folosite;

ü  Proces verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor;

ü  Proces verbal pentru sp?larea instala?iei;

Author