TSK’dan son
dakika aç?klamas?

“Afrin’den aç?lan ate?e kar??l?k verildi, örgütün bar?nak ve s???naklar?
vuruldu”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK), sabah saatlerinde Suriye’nin kuzeyindeki
Afrin bölgesinden aç?lan taciz ate?lerine kar??l?k verdi?i ve PKK ile Halk
Savunma Birlikleri’ne (PYD) ait bar?nak ve s???naklar? vurdu?u aç?kland?.

Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan yap?lan bilgilendirmede, dün ve bugün PYD
taraf?ndan Afrin bölgesinden aç?lan taciz ate?lerine kar??l?k verildi.

Aç?klamada, “me?ru müdafaa kapsam?nda mukabelede bulunuldu?u” ve
örgütün bar?nak ile s???naklar?n?n vuruldu?u ifade edildi.

TSK, dün de yine “me?ru müdafaa kapsam?nda” Hatay’?n K?r?khan ve
Hassa ilçelerindeki s?n?r birliklerinden Afrin’e en az 40 top at??? yapm??t?.

Savunma Bakan? Nurettin Canikli, AHaber’de gündeme ili?kin sorular?n?
yan?tlarken, Afrin’den gelen at??lara verilen kar??l?kla operasyonun
“fiili olarak ba?lad???n?” ifade etmi?ti.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n geçen hafta Cumartesi günü Elaz??’daki
konu?mas?nda verdi?i bir haftal?k süre de doldu. Erdo?an konu?mas?nda,
“Afrin’de teröristler teslim olmazsa oray? ba?lar?n? y?kaca??z. Münbiç’te
bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbe?imizi kesece?iz. Bir haftaya
kalmaz ne yapaca??m?z? görecekler” demi?ti.

Bu sözlerin ard?ndan Türkiye’nin Afrin’e yönelik bir operasyon yapaca??
beklentisi artm??t?.

Afrin neden önemli?

Suriye’nin kritik bölgelerinden biri olan Afrin, 2012 yaz?nda Suriye ordusunun geri
çekilmesinden itibaren PKK’n?n uzant?s? olan PYD’nin denetimi alt?nda
bulunuyor.

Suriye’nin kuzeyinde PKK taraf?ndan olu?turulan Demokratik Birlik Partisi’nin
(PYD) silahl? kanad? olan YPG, ABD taraf?ndan, a??r silahlar ve mühimmat ile
destekleniyor. PYD milislerinin askeri e?itimi de ABD ordusu taraf?ndan
veriliyor.

Türkiye ise PYD’yi ve YPG’yi PKK’n?n bir kolu olarak görüyor ve “terör
örgütü” olarak tan?ml?yor.

PYD’nin “kanton” olarak ilan etti?i 2014 y?l?ndan bu yana Afrin de
Suriye’nin kuzeyinde kurulan özerk yönetimin parçalar?ndan birini olu?turuyor.
Ancak, Afrin’in özerk yönetim ilan edilen di?er bölgelerle fiziki bir ba??
bulunmuyor.

Türkiye’nin 2016 y?l?nda düzenledi?i F?rat Kalkan? Harekat?, sadece s?n?r?n
Suriye taraf?ndaki I??D varl???n? sonland?rmakla kalmad?, ayn? zamanda iki
özerk PKK bölgesi Afrin ve Ayn El-Arab (Kobani) aras?nda bir tampon bölge
olu?turarak, Kürtlerin Suriye’de Türkiye s?n?r? boyunca uzanan bir koridor
olu?turmas?n? engelledi.

?u anda F?rat Nehri’nin bat?s?nda Azez’den Cerablus’a dek uzanan ve Kürt özerk
bölgeler aras?nda “tampon bölge” olu?turan alan TSK’n?n korumas?nda
ve Özgür Suriye Ordusu’nun denetiminde bulunuyor.

Author